Επισήμανση Απορρήτου

 

Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ε.

Η παρούσα Επισήμανση Απορρήτου στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π.Α.Ε., με έδρα στην Τρίπολη, οδός Τέρμα Τερτσέτη, Α.Φ.Μ. 999127889 - Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, στο εξής καλούμενη ως η «Π.Α.Ε.».

Η Π.Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι αρμόδια για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Σκοπός της παρούσας Επισήμανσης Προστασίας Δεδομένων είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα που τα κρατάμε και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα σας.

 

1. ΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για να σας παράσχουμε εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας. Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα σας:

   i. Σε περίπτωση που είστε απλός φίλαθλος:
      - Στοιχεία ταυτοποίησης: -Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ,  αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   ii. Σε περίπτωση που είστε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας:
      - Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: -Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
   iii. Σε περίπτωση που είστε συνεργάτης/προμηθευτής μας φυσικό πρόσωπο/ατομική επιχείρηση κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το βαθμό που κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:
      - Στοιχεία ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο
      - Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση έδρας/ κύριας εγκατάστασής σας,
      - Φορολογικά στοιχεία: αρμόδια ΔΟΥ, ΑΦΜ
      - Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα / δραστηριότητα σας: Επαγγελματική κατάσταση, τόπος εργασίας,  επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό
      - Σε περίπτωση που εργάζεστε ως υπάλληλος σε επιχείρηση, η οποία συνεργάζεται με εμάς και -ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία σας μαζί μας- κρατάμε εκείνα μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μας με εσάς στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε τα κάτωθι:Στοιχεία ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο
      - Στοιχεία επικοινωνίας: Τον αριθμό τηλεφώνου που διατηρείται εντός της επιχείρησης για την οποία εργάζεστε, τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο της εργασίας σας στην ανωτέρω επιχείρηση.

Δεν επεξεργαζόμαστε ποτέ προσωπικά δεδομένα σας που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα σας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική σας ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας. Σε περίπτωση που ο νόμος ή οι περιστάσεις απαιτούν τη συλλογή και επεξεργασία τέτοιας φύσεως δεδομένων θα σας ενημερώσουμε είτε μέσω της ιστοσελίδες μας είτε δια προσωπικής αλληλογραφίας.

 

2. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

   i.  Σε περίπτωση που είστε απλός φίλαθλος ή κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, τα δεδομένα σας παρέχονται απευθείας από εσάς κατόπιν αιτήματος σας για την έκδοση του σχετικού εισιτηρίου.
   ii. Σε περίπτωση που είστε προμηθευτής μας, τα δεδομένα σας παρέχονται είτε απευθείας από εσάς ή από τις ακόλουθες πηγές:
      - Δημοσιεύσεις και βάσεις δεδομένων, διαθέσιμες από επίσημες αρχές (όπως  ΦΕΚ και ΓΕΜΗ).
      - Από αρμόδιες αρχές όπως π.χ. taxisnet ή Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται εντός των εγκαταστάσεων της Π.Α.Ε. τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή τηρουμένων αυστηρών πλαισίων ασφαλείας.

 

3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Στη Π.Α.Ε. συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

   i. Το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, το email, τον αριθμό φαξ, τον Α.Φ.Μ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον τόπο εργασίας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας και ταχυδρομικής σας διεύθυνση/ διεύθυνση έδρας/ κύριας εγκατάστασής σας,
      α ) για να εκτελέσουμε μια σύμβαση της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα  κατ’ αίτησή σας και πριν από τη σύναψη σύμβασης με εσάς και ειδικότερα για να:
         - Αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε το προϊόν ή την υπηρεσία την οποία ζητήσατε και υπό ποιες προϋποθέσεις,
         - Παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
         - Εκδώσουμε λογαριασμούς, εισιτήρια αγώνων, τιμολόγια και να διαχειριζόμαστε τυχόν επιστροφές.
      β) για να ασκήσουμε κάθε έννομο συμφέρον μας, ήτοι για να:
         - Για να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
         - Αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνων
         - Για την υποστήριξη τυχόν αξιώσεών μας, όπως η είσπραξη τυχόν ληξιπρόσθεσμων οφειλών.
   ii. Το αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ σας
      α) διότι η συλλογή και επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Π.Α.Ε. με έννομη υποχρέωσή της και
      β) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σας και κυρίως για την περίπτωση ατυχήματος κατά το χρόνο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα.
   iii. Έχοντας λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

 

4. ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους παραπάνω σκοπούς, αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε:
   i.   Παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.
   ii.  Οικονομικές ή δικαστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιους φορείς, κατόπιν αιτήματος και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
   iii. iii.Εγκεκριμένους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές εφόσον και μέχρι το βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.

 

5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρειάζεται ώστε να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και στα πλαίσια των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πληροφορίες σας διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, αλλά και μετά τη λήξη της συνεργασίας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία  αλλά και για να διασφαλιστεί τυχόν θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας.

 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Η Π.Α.Ε. δεν θα διαβιβάσει δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
   i. Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
   ii. Δικαίωμα διόρθωσης: όπου θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν αναλόγως.
   iii. Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
   iv. Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
   v. Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για προσωπικούς λόγους
   vi. Δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας: σε περίπτωση που έχετε παράσχει συγκατάθεσή για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
   vii. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: vii.όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει ή, όπου αυτό είναι εφικτό, να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε τρίτα πρόσωπα δική σας επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@asterastripolis.gr . Συμπεριλάβετε μια σάρωση / αντίγραφο της ταυτότητάς σας για λόγους ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr]

Ωστόσο, η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης, διαγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ενδέχεται να επηρεάσει την συμβατική σας σχέση με την Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ορισμένα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με την τελευταία.

 

8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε συχνά την παρούσα Επισήμανση και θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας.

 

9. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Επισήμανση Απορρήτου, παρακαλούμε να μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση info@asterastripolis.gr .

close